Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

29/07/2021
Thực hiện Công văn số 1882/UBND-KGVX ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1885/UBND-KGVX ngày 25/7/2021 của Ủy ban nhan dân tỉnh về việc tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng chống dịch Covid-19; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung như sau:
30/01/2021
Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
29/01/2021
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nghiêm trọng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:
18/03/2019
Ngày 18/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 204/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
14/03/2019
Ngày 14/3/2019, Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 190/LĐTBXH-VLATLĐ về việc Góp ý Dự thảo Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tỉnh Hà Nam
14/03/2019
Ngày 14/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 194/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai tổ chức thực hiện công tác trợ giúp xã hội
18/02/2019
Ngày 18/02/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 114/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
123
Previous Page 1-15 Next Page