Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Đẩy mạnh thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.
Thực hiện Công văn số 3202/UBND-VXNV ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh; Để kịp thời trấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động, sự phát triển ổn định của nhà thầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định tại Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau: 
1. Xây dựng, ban hành kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm. 
2. Xây dựng Kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc; tổ chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động 
3. Thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động cơ sở, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận y tế và mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. 
4. Thực hiện việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động. 
5. Xây dựng, niêm yết các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị và các biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động. 
6. Thực hiện chế độ khai báo, kiểm định khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
7. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; 
8. Quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; lập hồ sơ vệ sinh lao động, sổ thống kê tai nạn lao động theo quy định. 
9. Thực hiện tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị. 
10. Thực hiện đầy đủ các chế độ thời giờ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; bồi dưỡng bằng hiện vật, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, các chế độ đối với người lao động: nữ, cao tuổi, chưa thành niên… 
11. Chấp hành thống kê, báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định:
- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động; báo cáo gửi trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm theo mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP. Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử. - Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.
(Có phụ lục một số Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động kèm theo). 
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Việc làm - An toàn lao động)./.
Chi tiết xem tại đây CV đẩy mạnh công tác An toàn, vệ sinh lao động DN.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ