Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung  
14/09/2011
Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.