Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung  
01/07/2022
Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.