Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu chung Sơ đồ tổ chức  
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm có:
I. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc.
II. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm:

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
1. Văn phòng.
2. Thanh tra.
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
4. Phòng Người có công
5. Phòng Giáo dục nghề
6. Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội
7. Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới
8. Phòng Việc làm - An toàn lao động
9. Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội   

Các đơn vị trực thuộc Sở:
1. Trường Cao đẳng nghề Hà nam
2. Trường Trung cấp Nghề công nghệ Hà Nam
3. Trung tâm Dịch vụ việc làm
4. Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần
5. Trung tâm Công tác xã hội

6. Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà NamQTM
Tin liên quan