Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo điều hành  
29/07/2021
Thực hiện Công văn số 1882/UBND-KGVX ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1885/UBND-KGVX ngày 25/7/2021 của Ủy ban nhan dân tỉnh về việc tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng chống dịch Covid-19; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung như sau:
22/07/2021
Thực hiện Công văn số 1794/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
21/07/2021
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam thông báo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
19/07/2021
Thực hiện Công văn số 1784/UBND-KGVX ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu, thực hiện nội dung liên quan thời gian, địa điểm cách ly F1, quản lý điều trị F0; cách ly y tế Đoàn ngoại giao.
15/07/2021
Thực hiện Công văn số 1735/UBND-KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh.
13/07/2021
Ngày 09/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Văn bản số 1471/SYT-NVY của Sở Y tế về việc đăng ký tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác PCD tại CSSXKD, KCN, CCN. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các nhà thầu, doanh nghiệp,nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) nội dung như sau:
08/07/2021
Thực hiện Công văn số 1622/UBND-KGVX ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
03/06/2021
Thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
28/05/2021
Thực hiện Công văn số 1276/UBND-KGVX ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:
21/05/2021
Thực hiện Thông báo số 992/TB-VPUB ngày 16/5/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
21/05/2021
Thực hiện Văn bản số 1223/UBND-KGVX ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BCS Đảng UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với bầu cử trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 926/SYT-NVY ngày 21/5/2021 của Sở Y tế về việc xét nghiệm cho người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và người lao động tại khu nhà trọ, ký túc xá có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
14/05/2021
Thực hiện Công văn số 1070/UBND-NC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Để tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo như sau:
14/05/2021
Thực hiện Công văn số 1116/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp,khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi trung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:
123
Previous Page 1-15 Next Page
29/07/2021
Thực hiện Công văn số 1882/UBND-KGVX ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Công văn số 1885/UBND-KGVX ngày 25/7/2021 của Ủy ban nhan dân tỉnh về việc tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng chống dịch Covid-19; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung như sau: