Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo điều hành  
02/05/2021
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:
29/04/2021
Thực hiện Văn bản số 1014/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch liên quan trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân; Công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thông báo đến người lao động một số nội dung như sau:
29/04/2021
Thực hiện Công văn số 991/UBND-KGVX ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt sức khỏe người lao động, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của Tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đến người lao động. Trong đó tập trung một số nội dung sau:
17/03/2021
Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
02/02/2021
Thực hiện Công văn số 276/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện Công văn số 264/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:
02/02/2021
Để bảo đảm công tác an toàn trong việc quản lý, sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo … tại các công trình vui chơi công cộng trên địa bàn tỉnh.
30/01/2021
Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
30/01/2021
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; Công văn số 264/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19; Để tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện ngay một số nội dung, như sau:
26/11/2020
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
19/11/2020
Thực hiện Văn bản số 2960/UBND-KGVX ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện như sau:
19/11/2020
Thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
06/11/2020
Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Lý Nhân.
17/08/2020
Thực hiện Công văn số 2387/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
12
Previous Page 1-15 Next Page