Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Công văn triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
Ngày 18/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 204/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019

Chi tiết file đính kèm: CV 204 18032019LD.signed.pdf

Phòng Bảo trợ xã hội