Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
28/05/2019
Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1441/KH-UBND kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019
07/05/2018
Ngày 02/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1077 về thực hiện các chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động đến năm 2020
16/09/2014
Ngày 20/5/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020”
16/09/2014
Ngày 11/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1590/KH-UBND về Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015
16/09/2014
Ngày 18/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1624/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020
16/09/2014
Ngày 06/6/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo 1.000 lao động ngành công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2016
18/08/2014
Ngày 16/6/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 973/KH-UBND về việc Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014
18/08/2014
Ngày 12/5/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 753/KH-UBND về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 2014 - 2015
18/08/2014
Ngày 16/5/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 779/KH-UBND về Thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2014 tỉnh Hà Nam
18/08/2014
Ngày 26/5/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 821/KH-UBND về Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003
18/08/2014
Ngày 28/4/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 691/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em năm 2014 tỉnh Hà Nam
18/08/2014
Ngày 24/4/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 654/KH-UBND về Thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới năm 2014 tỉnh Hà Nam
17/08/2014
Ngày 24/10/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Chương trình Hành động vì trẻ em giai đoạn 201-2020 tại Chương trình số 1486/CTr-UBND.
17/08/2014
Kế hoạch số 1494/KH-UBND ngày 07/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Triển khai giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
12
Previous Page 1-15 Next Page