Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động đến năm 2020

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động đến năm 2020
Ngày 02/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 1077 về thực hiện các chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động đến năm 2020

File đính kèm: KH1077.kh.pdf