Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh sách người lao động EPS chưa nhận các khoản tiền bảo hiểm

Thông báo danh sách người lao động EPS chưa nhận các khoản tiền bảo hiểm
      Thực hiện công văn số 805/TTLĐNN-HTVL ngày 03/11/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo danh sách người lao động EPS chưa nhận các khoản tiền bảo hiểm. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục, Lý Nhân và thị xã Duy Tiên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau: - Thông báo thường xuyên trên hệ thống truyền thanh và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn danh sách người lao động chưa nhận các khoản tiền bảo hiểm để người lao động biết (Có danh sách người lao động đính kèm). - Hướng dẫn cho người lao động có tên trong danh sách trên hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn chi tiết kèm theo hoặc tìm hiểu tại Trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước, địa chi: http://www.colab.gov.vn, mục “Hướng dẫn thủ tục nhận tiền bảo hiểm”. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bình Lục, Lý Nhân và thị xã Duy Tiên quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện./.
Chi tiết xem tại đây: vb triển khai.pdf;vb của TT.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ