Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thực một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 264/UBND_KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, chống dịch trong phạm vi toàn ngành , Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục PCTNXH và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai một số nội dung: (Có văn bản kèm theo).
Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội