Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Giới thiệu chung Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

 

PHÒNG

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Văn phòng


1. Ông Vũ Văn Kiên

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng (PT)

Điện thoại: 0888.618.333

Mail: vuvankien@hanam.gov.vn

2. Bà: Bùi Thị Thu Dung

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0975446065 

Mail: buithithudung@hanam.gov.vn

Thanh tra


1. Bà Ngô Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chánh thanh tra

Điện thoại: 0912.856.976

Mail: ngothithuyhang@hanam.gov.vn

2. Bà Ứng Thị Hiền Giang
Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
Điện thoại: 0906.197.910
Mail: ungthihiengiang@hanam.gov.vn

Phòng Kế hoạch tài chính


1. Bà Lê Thị Hải Vân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0982.710.600

Mail: lethihaivan@hanam.gov.vn


​2.​ Bà: Lê Thị Bích Hường

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0983.134.905

Mail: lethibichhuong@hanam.gov.vn

Phòng Người có công

 

1. Ông Nguyễn Thế Hưởng
Chức vụ: Quyền trưởng phòng
Điện thoại: 0912.338.317
Mail: nguyenthehuong@hanam.gov.vn

2. Ông Đào Tiến Hùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0978.658.997

Mail: daotienhung@hanam.gov.vn

​​3. Ông Nguyễn Bá Nhật
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại:
Mail: nguyenbanhat@hanam.gov.vn

Phòng Giáo dục

nghề nghiệp

 

 1. Ông Đỗ Quang Triệu

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0913.099.362

Mail: doquangtrieu@hanam.gov.vn

Phòng Việc làm - An toàn lao động

 

1. Bà Phạm Thị Huế

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0976.913.241

Mail: phamthihue.ld@hanam.gov.vn

Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội


1. Ông Lê Toàn Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0989.661.178

Mail: letoanthang@hanam.gov.vn

Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội

 

1. Ông Trần Hồng Sơn

Chức vụ: Trư​ởng phòng

Điện thoại: 0902.037.612

Mail: tranhongson@hanam.gov.vn

2. Ông Trần Tiến Sỹ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0948.088.988

Mail: trantiensy@hanam.gov.vn

3. Bà Hà Thị Tố Hoa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0915.399.268

Mail: hathitohoa@hanam.gov.vnPhòng Trẻ em và Bình đẳng giới


1. Bà Phạm Thị Bích Hường

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915.676.347

Mail: phamthibichhuong@hanam.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0983.850.419

Mail: nguyenthithuhang@hanam.gov.vn
 

Tin liên quan