Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Giới thiệu chung Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

 

PHÒNG

LÃNH ĐẠO PHÒNG

Văn phòng

Điện thoại: 3842.020

 

1. Ông Ngô Quang Tuấn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0915.612.898

Mail: ngoquangtuan@hanam.gov.vn

2. Bà: Bùi Thị Thu Dung

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại: 0975446065 

Mail: buithithudung@hanam.gov.vn

Thanh tra

Điện thoại: 3854.292

 

1. Bà Ngô Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chánh thanh tra

Điện thoại: 0912.856.976

Mail: ngothithuyhang@hanam.gov.vn

2. Bà Ứng Thị Hiền Giang
Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
Điện thoại: 0906.197.910
Mail: ungthihiengiang@hanam.gov.vn

Phòng Kế hoạch tài chính

Điện thoại: 3851.982

1. Bà Lê Thị Hải Vân

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0982.710.600

Mail: lethihaivan@hanam.gov.vn


​2.​ Bà: Lê Thị Bích Hường

Chức vụ: Phó chánh văn phòng

Điện thoại: 0983.134.905

Mail: lethibichhuong@hanam.gov.vn

Phòng Người có công

Điện thoại: 3851.992

 

1. Ông Nguyễn Huy Long

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:

Mail: nguyenhuylong@hanam.gov.vn

2. Ông Đào Tiến Hùng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0978.658.997

Mail: daotienhung@hanam.gov.vn

​​3. Ông Nguyễn Bá Nhật
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại:
Mail: nguyenbanhat@hanam.gov.vn

Phòng Dạy nghề

Điện thoại: 3844.242

 

 1. Ông Đỗ Quang Triệu

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 

Mail: doquangtrieu@hanam.gov.vn

Phòng Việc làm - An toàn lao động

Điện thoại: 3854.540

 

1. Bà Phạm Thị Huế

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0976.913.241

Mail: phamthihue.ld@hanam.gov.vn

Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Điện thoại:  3682.478

1. Ông Lê Toàn Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0989.661.178

Mail: letoanthang@hanam.gov.vn

Phòng Bảo trợ xã hội

Điện thoại: 3854.540

 

1. Ông Trần Hồng Sơn

Chức vụ: Trư​ởng phòng

Điện thoại: 0902.037.612

Mail: tranhongson@hanam.gov.vn

​​2. Ông Nguyễn Thế Hưởng
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại:
Mail: nguyenthehuong@hanam.gov.vn

3. Ông Trần Tiến Sỹ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0948.088.988

Mail: trantiensy@hanam.gov.vn

4. Bà Hà Thị Tố Hoa

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0915.399.268

Mail: hathitohoa@hanam.gov.vnPhòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Điện thoại: 3501.482

1. Bà Phạm Thị Bích Hường

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:

Mail: phamthibichhuong@hanam.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0983.850.419

Mail: nguyenthithuhang@hanam.gov.vn
 

Tin liên quan