Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
18/03/2019
Ngày 18/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 204/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
14/03/2019
Ngày 14/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 194/LĐTBXH-BTXH về việc triển khai tổ chức thực hiện công tác trợ giúp xã hội
18/02/2019
Ngày 18/02/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 114/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
02/05/2018
Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh
15/03/2018
Ngày 15/3/2018, Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 239/LĐTBXH-BTXH về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội năm 2018
02/03/2018
Thực hiện Công văn số 424/UBND-TH ngày 26/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 02/3/2018, Sở Lao động - TB và XH ban hành công văn số 184/LĐTBXH-VP về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
24/01/2018
Ngày 22/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
06/07/2017
Ngày 05/7/2017, Sở Lao động - TB và XH ban hành thông báo số 77/TB-LĐTBXH về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động - TB và XH thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam
30/06/2015
Ngày 29/6/2015, Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam ban hành Thông báo số 73/TB-LĐTBXH về Phân công công tác của Lãnh đạo Sở Lao động - TB và XH
12
Previous Page 1-15 Next Page