Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động.

Thông báo tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

           Thực hiện Văn bản số 1257/UBND-KGVX NGÀY 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 tại Hội nghị ngày 08/5/2020; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, các cơ sở xản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

          1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

           2. Cho phép tổ chức các lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

            Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.​

CV 575.pdf


Sở Lao động Thương binh và Xã hội