Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2023 tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2023 tỉnh Hà Nam
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh
phòng Việc làm - ATLĐ