Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng công tác An toàn vệ sinh lao động

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng công tác An toàn vệ sinh lao động
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

​             Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

            Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 585/ATLĐ-VP ngày 28/10/2020 của Cục An toàn lao động về việc khen thưởng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

          Để ghi nhận và biểu dương sự đóng góp của các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2020 nhân dịp tổ chức Tháng hành động năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khen về ATVSLĐ thưởng năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các cá nhân, tập thể thuộc mọi thành phần kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc lực lượng vũ trang (gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác ATVSLĐ đều được xem xét, biểu dương khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

2.1. Danh hiệu thi đua:

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2. Hình thức khen thưởng:

a) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Tiêu chuẩn

Thành tích làm căn cứ để xem xét khen thưởng hàng năm dựa trên kết quả của các năm trước liền kề với năm xét tặng, như sau:

3.1. Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Cờ thi đua xuất sắc được tặng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác ATVSLĐ và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH.

3.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để xét cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong các cá nhân, tập thể đủ điều kiện theo quy định tại quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các điều: 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 32, 33, 36 và Điều 38 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3.3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xét tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và Khoản 6 Điều 20 Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH.

3.4. Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

a) Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

* Đối với cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về bảo hộ lao động, ATVSLĐ của các doanh nghiệp:

- Đề xuất các kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện đúng và đủ các văn bản pháp quy về bảo hộ lao động, ATVSLĐ; đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; trong năm không để xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ; lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách và tài liệu cần thiết có liên quan đến công tác ATVSLĐ theo quy định;

- Nắm chắc số lượng và tình trạng các loại máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; có kế hoạch kiểm tra định kỳ và thực hiện đúng việc kiểm tra định kỳ các loại máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; có báo cáo về kết quả kiểm tra định kỳ, kiến nghị tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện ATVSLĐ theo quy định của pháp luật.

* Đối với người lao động trong các doanh nghiệp:

- Thực hiện nghiêm nội quy, quy trình, quy phạm ATVSLĐ không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố máy, thiết bị, cháy nổ, sử dụng trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng chống cháy, nổ đúng mục đích và hiệu quả;

- Tham gia tích cực trong các phòng trào ATVSLĐ của doanh nghiệp, phát hiện và tham gia xử lý loại trừ các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

* Đối với cán bộ quản lý điều hành doanh nghiệp:

- Tổ chức quản lý, thực hiện tốt các nội dung khen thưởng của doanh nghiệp quy định điểm b khoản 3.4 Mục 3 của công văn này.

- Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện lao động bảo đảm ATVSLĐ.

b) Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

* Đối với doanh nghiệp:

- Hàng năm có kế hoạch bảo hộ lao động đáp ứng được yêu cầu ATVSLĐ, có dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất; quy định phân công rõ chế độ trách nhiệm về an toàn, vệ siinh lao động đối với từng cấp, từng chức danh quản lý; có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác bảo hộ lao động, có mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả;

- Có nội quy an toàn, quy trình sản xuất an toàn, nhiều biện pháp và đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện cấp cứu theo quy định và duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đảm bảo sử dụng hiệu quả những trang bị đó;

+ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo đinh kỳ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện tự kiểm tra về ATVSLĐ; thực hiện chế độ báo cáo về công tác ATVSLĐ theo quy định.

- Trong năm doanh nghiệp không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc bị thương nhiều người, không xảy ra cháy nổ (tai nạn giao thông liên quan đến lao động không tính để xét khen thưởng);

- Đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp.

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ, phát động Tháng hành động về ATVSLĐ.

* Đối với tập thể các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất:

- Có đủ các phương án đảm bảo an toàn lao động và có các biện pháp để tổ chức tốt các phương án đó; chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy phạm về ATVSLĐ theo quy đinh của pháp luật;

- Có an toàn viên, vệ sinh viên hoạt động tích cực, hiệu quả;

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động quy định; hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện phòng cháy, nổ, phương tiện cấp cứu;

- Tổ chức tốt chế độ tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động, khắc phục kịp thời các nguy cơ có sự cố về ATVSLĐ;

- Trong năm doanh nghiệp không đề xảy ra TNLĐ làm chết người hoặc bị thương nặng nhiều người , không để xảy ra cháy nổ.

4. Thủ tục, hồ sơ, tuyến trình khen thưởng

a) Thủ tục, hồ sơ:

* Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH:

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng;

- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị đề nghị.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (Theo mẫu số 07 hoặc 08 Nghị định 97/2017/NĐ-CP, báo cáo phải nêu bật được các thành tích của cá nhân, tập thể trong công tác ATVSLĐ trên cơ sở đánh gia các tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định).

- Xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và xác nhận đóng bảo hiểm cho người lao động của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao Quyết định hoặc chứng nhận các danh hiệu của tập thể cá nhân đã được khen thưởng (nếu có)

- Các doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm toán hồ sơ cần bổ sung kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán có thẩm quyền.

(Riêng đối với các tập thể hoặc cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ , trong hồ sơ khen thưởng phải có thêm các văn bản sau: Ý kiến của cơ quan quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương cấp Bộ ngành; văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở làm việc (đối với tập thể) hoặc thường trú (đối với cá nhân. Tập thể hoặc cá nhân là Thủ trưởng đơn vị phải có giấy chứng nhậ hoặc quyết định công nhận kết quả xếp loại 03 năm liền kề trước năm đề nghị của tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh").

*  Đối với Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tờ trình, biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng, báo cáo thành tích và các giấy tờ liên quan.

* Báo cáo thành tích khen thưởng của tập thể, cá nhân:

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: Tập thể (03 năm), cá nhân (05 năm).

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 02 năm.

- Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 01 năm.

b) Số lượng hồ sơ:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (04 bộ) và Cờ thi đua của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (03 bộ), Giấy khen của Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (01 bộ).

c) Tuyến trình khen thưởng:

- Thời gian gửi hồ sơ: đến hết ngày 05 tháng 01 năm 2021.

- Địa điểm gửi hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Việc làm - An toàn lao động để tổng hợp) - Số 163 đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Đối với các tập thể hoặc cá nhân đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phải có ít nhất 01 lần được Cục trưởng Cục An toàn lao động hoặc của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen về thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động và năm 2020 chưa được tặng Bằng khen cấp bộ về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Các đơn vị trình khen (Cờ thi đua của Bộ) qua tuyến Tập đoàn, Tổng công ty thì phải có ý kiến hiệp y của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu trình qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì phải có ý kiến hiệp y của đơn vị chủ quản.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn, thực hiện kịp thời nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị liên hệ qua SĐT: 0917.923.329 để được hướng dẫn./. 

Cv 1281.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ