Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thay đổi lần 2 ngày 05.4.2024 số lượng NLĐ thời vụ trúng tuyển lao động tại Quận Bọnghwa đợt nửa đầu năm 2024

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Danh sách thay đổi lần 2 ngày 05.4.2024 số lượng NLĐ thời vụ trúng tuyển lao động tại Quận Bọnghwa đợt nửa đầu năm 2024
Quận Bonghwa, Hàn Quốc đưa danh sách thay đổi lần 2 ngày 05.4.2024 số lượng NLĐ thời vụ trúng tuyển đợt nửa đầu năm 2024
phòng Việc làm - ATLĐ