Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thay đổi số lượng lao động trúng tuyển đi làm việc thời vụ tại quận Bongwha, Hà Quốc

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Danh sách thay đổi số lượng lao động trúng tuyển đi làm việc thời vụ tại quận Bongwha, Hà Quốc
Danh sách lao động thời vụ người nước ngoài của tỉnh Hà Nam, Việt Nam nửa đầu năm 2024 đi làm việc tại quận Bongwha, Hàn Quốc