Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021
Ngày 26/05/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 – 2021.

Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong giai đoạn này được quy định như sau: - Mức chi phí quản lý BHXH năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHXH (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho nười hưởng BHXH) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH. - Mức chi phí quản lý BHTN năm 2019 bằng 2,15%, năm 2020 bằng 2% và năm 2021 bằng 1,85% dự toán thu, chi BHTN (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng BHTN) được trích từ quỹ BHTN. Trưởng hợp thực hiện thu, chi BHXH, BHTN trong năm không đạt dự toán, thì mức chi phí quản lý tính trên số thực thu, thực chi. Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, người lao động thực hiện chính sách BHTN của ngành lao động - thương binh và xã hội bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Xem chi tiết Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 tại đây

molisa.gov.vn