Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức kinh tế...

Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:

         Theo đó, quy định định mức kinh tế về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với các đối tượng nhóm 1, 2, 3, 5, 6 (các nhóm này được quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP);

          Định mức này được sử dụng để: Xác định chi phí (giá) trong huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm; làm căn cứ để xem xét chi trả hỗ trợ từ nguồn quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động từ nguồn ngân sách nhà nước; xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

          Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2019./.

Phòng Việc làm - ATLĐ