Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết ho...

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

          Đối tượng áp dụng của Thông tư này là: Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động; người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; doanh nghiệp tự tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 6 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

          Trong đó, quy định tổng thời gian huấn luyện ATVSLĐ cho người huấn luyện là 48 giờ, không bao gồm thời gian sát hạch:

          - Đối với người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đỉ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện: 80 giờ.

          - Đối với người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện đối tượng nhóm 4 tại doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành: 40 giờ'

          Về nội dung huấn luyện lần đầu đối với người huấn luyện, gồm 2 nội dung sau: Nội dung huấn luyện như đối với người làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2) theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và nội dung kỹ năng huấn luyện.

          Đối với người huấn luyện đã qua các khóa huấn luyện ATVSLĐ thì được miễn giảm những nội dung đã học.

          Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 02 năm 2019./.

Phòng Việc làm - ATLĐ