Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - TB và XH quy định danh mục sản phẩm, hàng ...

Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - TB và XH quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TB và XH:

Danh mục gồm 19 loại sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn. Các sản phẩm, hàng hóa này phải được kiểm tra Nhà nước trước khi Thông quan, dựa trên kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định;

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể cơ quan có trách nhiệm kiểm tra đối với từng loại hàng hóa nói trên và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh cũng như các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

Phòng Việc làm - ATLĐ