Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quản lý ...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn lao động được quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động - TB và XH) :

          Đối tượng áp dụng của Thông tư này là: Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận, chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật; Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - TB và XH; các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - TB và XH và các tổ chức, cá nhân khác có lien quan.

          Theo đó, hoạt động kiểm tra Nhà nước về chất lượng, sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - TB và XH được thực hiện theo quy định theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

          Cục An toàn lao động và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - TB và XH.

          Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2019./.

Phòng Việc làm - ATLĐ