Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BTXH02 - Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Bảo trợ xã hội  
BTXH02 - Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở, lập hồ sơ theo quy định, gửi Trung tâm Hành chính công;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Phòng Bảo trợ xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới; trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Bảo trợ xã hội chuyển cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức, cá nhân đó.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

(+) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

- Bản chính đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp.

- Giấy tờ có liên quan chứng minh sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

(+) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên huyện, thành phố, có trụ sở chính đặt tại địa phương.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập được thành lập có sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.