Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BTXH01 - Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Bảo trợ xã hội  
BTXH01 - Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở, lập hồ sơ theo quy định, gửi Trung tâm Hành chính công;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển hồ sơ cho Phòng bảo trợ xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Phòng Bảo trợ xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận đăng ký thành lập; trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  - Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Bảo trợ xã hội chuyển cho Trung tâm Hành chính công để trả cho tổ chức, cá nhân đó.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

(+) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai đăng ký thành lập theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.

- Phương án thành lập cơ sở.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.

- Bản sao có chứng thực đối với giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc hợp đồng cho thuê, mượn, đất đai, cơ sở vật chất và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở.

- Phiếu lý lịch tư pháp của các sáng lập viên.

- Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Thẻ căn cước công dân hoặc giấy CMND. Đối với sáng lập viên là cá nhân nước ngoài, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các sáng lập viên;

+ Quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; thẻ căn cước công dân hoặc giấy CMND hoặc hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức;

Đối với sáng lập viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao quyết định thành lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

(+) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên huyện, thành phố, có trụ sở chính đặt tại địa phương.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký thành lập theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 .

- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tên của cơ sở được đặt theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 Mẫu số 06 BTXH01 QD1311.docx.

- Có hồ sơ đăng ký thành lập hợp lệ quy định tại Điều 15 Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 Mẫu quy chế hoạt động CSTGXH BTXH01 QD1311.docx.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.