Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở LĐTBXH

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở LĐTBXH
Ngày 11/11/2014, Sở Lao động - TB và XH đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-LĐTBXH về việc Ban hành Quy chế hoạt động Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam

File đính kèm: 280/QĐ-LĐTBXH

QuycheBBT