Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin, tuyên truyền Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tin, tuyên truyền Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020.
Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.

            Kính gửi:   

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

       - Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

          Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên. Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm, Danh mục công việc gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người lao động chưa thành niên và Danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

          1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.

          2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau hết hiệu lực thi hành:

          - Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên;

          - Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dười 15 tuổi làm việc.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền Nghị định này đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý biết và thực hiện.

          Địa chỉ tra cứu Thông tư này tại trang thông tin điện tử của Chính phủ: www.chinhphu.vn.  hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: www.molisa.gov.vn./.

cv 278.pdf

Phòng Việc làm - ATLĐ
Tin liên quan