Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

17/03/2021
Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
12/11/2014
Ngày 11/11/2014, Sở Lao động - TB và XH đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-LĐTBXH về việc Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động - TB và XH
12/11/2014
Ngày 11/11/2014, Sở Lao động - TB và XH đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-LĐTBXH về việc Ban hành Quy chế hoạt động Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam