Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử Sở Lao động - TB và XH

Quyết định thành lập Ban biên tập Trang tin điện tử Sở Lao động - TB và XH
Ngày 11/11/2014, Sở Lao động - TB và XH đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-LĐTBXH về việc Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Lao động - TB và XH

File đính kèm: 279/QĐ-LĐTBXH