Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hà Nam

Kết quả thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hà Nam

Tên dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012.

Cấp quản lý: cấp tỉnh

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.791.750.000 đồng.

Chủ nhiệm dự án: Phạm Gia Luật - Giám đốc Sở

Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Đơn vị chuyển giao công nghệ: Công ty TNHH Bách Phương

Kết quả thực hiện:

Dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

Triển khai lắp đặt 123 máy tỉnh và phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trang bị cho 116 xã phường, 6 huyện thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban quản lý dự án đã tổ chức đào tạo cho 116 cán bộ Lao động TBXH xã, phường, thị trấn, 12 cán bộ LĐTBXH 6 huyện thành phố, 02 cán bộ LĐTBXH cấp tỉnh.

Năm 2012, đã nhập dữ liệu 25.702 hộ nghèo, 18.161 hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh vào phần mềm quản lý.