Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng phần mềm và số hoá tài liệu lưu trữ người có công

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Dự án Xây dựng phần mềm và số hoá tài liệu lưu trữ người có công

- Tên dự án: Xây dựng phần mềm và số hoá tài liệu lưu trữ người có công

- Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

- Tổng mức đầu tư: 850.000.000 đ

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và nguồn khác của đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022​


Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội