Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ khu nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và khu điều dưỡng người có công năm 2021

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ khu nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và khu điều dưỡng người có công năm 2021
- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ khu nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và khu điều dưỡng người có công năm 2021.
- Tổng mức đầu tư: 1.335.000.000 đ
- Chủ đầu tư: VP Sở Lao động TB và XH
- Nguồn vốn: Thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thời gian thực hiện: Quý III - Quý IV năm 2021

Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội