Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính Bộ thủ tục hành chính  
06/08/2018
Quyết định số 1311/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam
08/03/2016
Ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam