Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

06/08/2018
Quyết định số 1311/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam
20/06/2016
Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam