Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện khen thưởng thành tích công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thực hiện khen thưởng thành tích công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
       Thực hiện Văn bản số số 5168/LĐTBXH-ATLĐ ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau: 
       1. Thông báo Văn bản số 5168/LĐTBXH-ATLĐ ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 (Có Văn bản sao gửi kèm theo). - Tiến hành bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
       2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 19 tháng 01 năm 2023 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. Sau ngày 19 tháng 01 năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp quan tâm tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng thời gian theo quy định trên./.
Chi tiết xem tại đây: Công văn khen thưởng 2022.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ