Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách tuyển chọn người lao động thời vụ mới tỉnh Hà Nam đợt nửa cuối năm 2024 (quận Bonghwa)

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Danh sách tuyển chọn người lao động thời vụ mới tỉnh Hà Nam đợt nửa cuối năm 2024 (quận Bonghwa)
Thông báo tuyển chọn người lao động thời vụ mới tỉnh Hà Nam đợt nửa cuối năm 2024 (quận Bonghwa)
phòng Việc làm - ATLĐ