Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PCTNXH01 - Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm ...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội  
PCTNXH01 - Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần

1. Trình tự thực hiện:

Khi tới thăm gặp học viên, thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có ảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp và khai báo quan hệ với học viên với cán bộ phụ trách thăm gặp. Trường hợp thăm gặp tại phòng dành riêng cho vợ, chồng ngoài giấy tờ trên phải có giấy đăng ký kết hôn hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về tình trạng hôn nhân.

 Cán bộ phụ trách thăm gặp có trách nhiệm: Kiểm tra giấy tờ của thân nhân, đối chiếu số lần thăm gặp trong sổ theo dõi thăm gặp của cơ sở cai nghiện bắt buộc (Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH); hướng dẫn và cùng thân nhân, học viên thực hiện thủ tục thăm gặp theo quy chế thăm gặp thân nhân của cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trường hợp không đủ điều kiện thăm gặp phải giải thích rõ cho thân nhân và học viên biết.

Trường hợp nghi vấn học viên cất giấu ma túy hoặc các đồ vật, chất cấm sử dụng theo quy chế của cơ sở cai nghiện bắt buộc thì cán bộ phụ trách thăm gặp phối hợp với cán bộ bảo vệ tiến hành kiểm tra học viên.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp và thực hiện thăm gặp tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ có ảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp);

- Giấy đăng ký kết hôn hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về tình trạng hôn nhân đối với trường hợp thăm gặp tại phòng dành riêng cho vợ, chồng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Gia đình, cá nhân đề nghị thăm gặp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép hoặc không cho phép thăm gặp thân nhân.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-  Học viên được quyền thăm gặp thân nhân tại phòng thăm gặp của Trung tâm, một tuần một lần, mỗi lần không quá 02 giờ và tối đa không quá 03 thân nhân. Trường hợp gặp lâu hơn phải được Giám đốc Trung tâm đồng ý và tối đa không quá 04 giờ. Học viên có vợ hoặc chồng, được Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc xem xét, cho phép thăm gặp tại phòng riêng của cơ sở cai nghiện bắt buộc một lần trong tháng và tối đa không quá 48 giờ cho một lần gặp.

- Việc tổ chức thăm gặp thân nhân được thực hiện theo quy chế của Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam. Quy chế thăm gặp của Trung tâm ban hành theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Thông tư số 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành biểu mẫu về lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012 của Bộ Lao động TB và XH, Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyên vào cơ sở chữa bệnh.