Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GDNN03 - Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp đối với cơ sở giáo dục ng...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  
GDNN03 - Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công của tỉnh

- Trung tâm hành chính công gửi hồ sơ về Phòng Dạy nghề

- Phòng Dạy nghề thẩm định hồ sơ, đi kiểm tra thực tế các điều kiện đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và trình Giám đốc Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh

b. Cách thức thực hiện : Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:       

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 18 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016.

+ Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu số 04);

+ Báo cáo các điều kiện bảo đảm đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các giấy tờ chứng minh (theo mẫu số 05)

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường hợp quy định tại khoản 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016.

+ Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở thì ngoài hồ sơ theo quy định (mẫu số 04 và mẫu số 05) còn phải bổ sung: Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016; Văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016.

+ Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở thì ngoài hồ sơ theo quy định (mẫu số 04 và mẫu số 05) còn phải bổ sung: Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu, địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016; văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016.

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 18 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016, bao gồm:

+ Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (mẫu 04);

+ Bản sao quyết định đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016, bao gồm: Văn bản đề nghị thôi tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với các ngành, nghề đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó làm rõ phương án bảo đảm quyền lợi của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động; phương án giải quyết tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và lộ trình thực hiện.

- Có đủ các điều kiện cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

* Số lượng: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:  10  ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.                                                              

f. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp.                      

h. Lệ phí: Không    

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp GDNN03 QD1311.docx;

Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp Mẫu báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp GDNN03 QD1311.docx.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): không

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.