Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GDNN02 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp đối với cơ sở hoạt động giáo dục ...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  
GDNN02 - Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công của tỉnh

- Trung tâm hành chính công gửi hồ sơ về Phòng Dạy nghề - Sở LĐTBXH

- Phòng Dạy nghề thẩm định hồ sơ, đi kiểm tra thực tế các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và trình Giám đốc Sở cấp Giấy chứng nhận.

- Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:       

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (theo mẫu số 01);

- Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp kèm theo các giấy tờ chứng minh (theo  mẫu số 03)

- Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.

- Có đủ các điều kiện cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

* Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:  10  ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.                                                              

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

g. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp.                       

h) Lệ phí: Không    

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Mẫu văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp GDNN02 QD1311.docx;

Mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp GDNN02 QD1311.docx.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): không

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.