Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng ngườ...

Dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công với cách mạng
Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công với cách mạng

Tên dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công với cách mạng

Chủ đầu tư: Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều dưỡng NCC

Tổng mức đầu tư: 3.336,5 triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước năm 2018

Thời gian thực hiện: năm 2018