Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hà Nam

Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hà Nam

Tên dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hà Nam

Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 10 năm 2012.

Cấp quản lý: cấp tỉnh

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.791.750.000 đồng.

Chủ nhiệm dự án: Phạm Gia Luật - Giám đốc Sở

Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Đơn vị chuyển giao công nghệ: Công ty TNHH Bách Phương

QTM