Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ATLĐ02 - Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Thủ tục hành chính Lĩnh vực An toàn lao động  
ATLĐ02 - Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH), số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - TB và XH.

- Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của tổ chức huấn luyện, Sở Lao động – TB và XH thẩm định theo đúng thời gian quy định.

- Bước 4: Sở Lao động - TB và XH chuyển hồ sơ thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 5: Nhận và trả kết quả

Tổ chức huấn luyện nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 - Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của Tổ chức huấn luyện, trong đó nêu rõ tên và số tài khoản nhận hỗ trợ (theo mẫu).

b) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ (theo mẫu).

c) Dự toán chi phí tổ chức huấn luyện (theo mẫu).

d) Danh sách người huấn luyện (theo mẫu), kèm theo bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của người huấn luyện.

đ) Danh sách người tham dự huấn luyện (theo mẫu).

e) Quyết định cấp thẻ an toàn (theo mẫu).

g) Hợp đồng huấn luyện (theo mẫu).

h) Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện (theo mẫu).

i) Các chứng từ chi tiêu có liên quan đến huấn luyện (để đối chiếu, tổ chức huấn luyện trực tiếp thực hiện lưu giữ theo quy đinh hiện hành).

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức huấn luyện sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Thời hạn giải quyết: Không quy định

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện. Trường hợp không đáp ứng yếu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của Tổ chức huấn luyện (Mẫu số 02, Phụ lục II).

b) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện của người lao động (Mẫu số 01, Phụ lục II).

c) Dự toán chi phí tổ chức huấn luyện (Mẫu số 03, Phụ lục II).

d) Danh sách người huấn luyện (Mẫu số 04, Phụ lục II)

đ) Danh sách người tham dự huấn luyện (Mẫu số 05, Phụ lục II).

e) Quyết định cấp thẻ an toàn (Mẫu số 06, Phụ lục II).

g) Hợp đồng huấn luyện (Mẫu số 07, Phụ lục II).

h) Biên bản thanh lý Hợp đồng huấn luyện (Mẫu số 08, Phụ lục II).

BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC HỖ TRỢ HUẤN LUYỆN ATLD02 QD1311.docx

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Điều 10, khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện  an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.