Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ATLĐ01 - Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tục hành chính Lĩnh vực An toàn lao động  
ATLĐ01 - Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH), số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý;

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - TB và XH.

Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Lao động – TB và XH thẩm định theo đúng thời gian quy định.

Bước 4: Sở Lao động - TB và XH chuyển hồ sơ thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 5: Nhận và trả kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Các thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị doanh nghiệp tự huấn luyện.

+ Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách công tác huấn luyện;

+ Danh mục về cơ sở vật chất; người huấn luyện kèm theo hồ sơ, tài liệu sau đây:

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện huấn luyện của người huấn luyện;

+ Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất liên quan gồm quyết định giao cơ sở vật chất của cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng, hóa đơn mua, giấy tờ cho, tặng, sang nhượng, mượn hợp pháp; hợp đồng thuê, hợp đồng liên kết huấn luyện trong trường hợp Tổ chức huấn luyện thuê hoặc liên kết với cơ sở khác để bảo đảm điều kiện về máy, thiết bị huấn luyện theo quy định;

- Chương trình chi tiết, tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB và XH.

6. Thời hạn giải quyết:

- Cơ quan thẩm định Sở Lao động - TB và XH: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc Thông báo lý do không đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

8. Phí, Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 02- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện Mẫu 02 ATLD01 QD1311.docx

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động phải bảo đảm đủ điều kiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016;

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện  an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động