Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo 1.000 lao động ngành công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2016

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo 1.000 lao động ngành công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2016
Ngày 06/6/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo 1.000 lao động ngành công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản giai đoạn 2014 - 2016

File đính kèm: 556/QĐ-UBND