Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam

Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam
Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam

Chi tiết file đính kèm:  11/2016/QĐ-UBND