Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020
Ngày 18/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1624/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam đến năm 2020

File đính kèm: 1624/KH-UBND