Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015
Ngày 11/11/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1590/KH-UBND về Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” giai đoạn 2011 - 2015

File đính kèm: 1590/KH-UBND