Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Triển khai giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Triển khai giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên  xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định  số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch số 1494/KH-UBND ngày 07/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Triển khai giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên  xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định  số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

File đính kèm: 1494/KH-UBND