Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 2014 - 2015

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch Tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 2014 - 2015
Ngày 12/5/2014, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 753/KH-UBND về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng 2014 - 2015

File đính kèm: 753/KH-UBND