Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Giải quyết chế độ đối với Thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động
Lĩnh vực TTHC NGƯỜI CÓ CÔNG
Cơ quan giải quyết Phòng Người có công
Nội dung

a) Trình tự giải quyết:

Đối tượng nộp đơn đề nghị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận đơn đề nghị có trách nhiệm xác nhận đơn đề nghị và gửi trả lại đối tượng.

Cá nhân nộp đơn đề nghị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động  - TBXH tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam, Sở Lao động  - TBXH trong thời gian không quá không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định trợ cấp thương tật.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TBXH qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị

- 01 bộ hồ sơ (bản sao) hưởng chế độ mất sức lao động gồm một trong các giấy tờ sau:

Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động có xác nhận thời gian công tác thực tế từ 20 năm trở lên hoặc chưa đủ 20 năm công tác thực tế nhưng có đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an.

Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 08 tháng 02 năm 1982 của Hội đồng Bộ trưởng.

Biên bản giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật.

Biên bản giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ mất sức lao động đã khám tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật và bệnh tật, trong đó tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật từ 61% trở lên.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Người có công

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hưởng trợ cấp (đối với những trường hợp đủ điều kiện)

h) Phí, Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị (Mẫu TB6)

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mẫu TB6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hưởng thêm trợ cấp thương binh hoặc bệnh binh

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh …………….

Họ và tên: ……………………………………………………..

Sinh ngày ... tháng ... năm …………………. Nam/Nữ: …………………………………

Nguyên quán: ......................................................................................................................

Trú quán: .............................................................................................................................

Hiện đang hưởng trợ cấp ……………………….. (*) ..................................................

Tôi đề nghị được giải quyết thêm trợ cấp …………………………………………………./.

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường ……………

Ông (bà) ………………………….hiện cư trú tại ………………………………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: (*) Ghi rõ hiện đang hưởng trợ cấp thương binh hoặc bệnh binh hoặc mất sức lao động.​