Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh lao động từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Lĩnh vực TTHC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Cơ quan giải quyết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nội dung

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật lập 01 bộ hồ sơ theo quy định, gửi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi “Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" và chuyển hồ sơ cho Phòng bảo trợ xã hội.

- Bước 2: Phòng Bảo trợ xã hội thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình Giám đốc Sở ký gia hạn quyết định công nhận; trường hợp không đủ điều kiện, trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 3: Khi có kết quả, Phòng Bảo trợ xã hội chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam để trả cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

(+) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          - Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh; trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có, số lao động là người khuyết tật;

          - Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở;

          - Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;

          - Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật đang làm việc.

(+) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.​